Kötelezők a Nat-ban

A kötelező és ajánlott olvasmányok legáltalánosabb keretét a Nemzeti alaptanterv, röviden a Nat határozza meg. A jelenleg érvényben lévő Nat nem nevez meg konkrét kötelező vagy ajánlott olvasmányokat, de a legfrissebb, 2013 szeptember elsejétől hatályba lépő új Nat már határozottan állást foglal az általános- és középiskolákban elolvasandó irodalmi művekkel kapcsolatban. Az egyes olvasmányokat az 1-4., 5-8. és 9-12. évfolyamos korcsoportokra bontva adja meg, de nem határozza meg egyes évfolyamonként a kötelező olvasmányokat. Ezt majd a Nat-ra épülő kerettantervek alapján kidolgozott helyi tantervekben tulajdonképpen a pedagógusok teszik meg. Vagyis, például az Egri csillagokat vagy a Pál utcai fiúkat elvileg mindenkinek el kell olvasnia 5. és 8. osztály között, az azonban iskoláról iskolára változhat, hogy melyik könyvet melyik évfolyamon kérik számon.

Az új Nat számos kötelező olvasmányt konkrétan megnevez (pl. Gárdonyi Géza: Egri csillagok, 5-8. évfolyamon), míg más esetekben csak szerzőket (pl. Mikszáth Kálmán egy novellája, 5-8. évfolyam) vagy általánosabb kategóriákat említ (pl. egy-két XX. századi ifjúsági regény és egy-két regényrészlet, például Fekete István, Szabó Magda, Tamási Áron műveiből, 5-8. évfolyam).

Az új Nat teljes kötelező olvasmány listája az alábbiakban olvasható:

1-4. évfolyam:

Népköltészet: mondókák, népdalok, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, legendák.

Klasszikus magyar szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései; egyszerű szerkezetű meseregények, gyermekregények az alábbi szerzőktől:

  • Arany László
  • Benedek Elek
  • Fekete István
  • Illyés Gyula
  • József Attila
  • Kormos István
  • Lázár Ervin
  • Móra Ferenc
  • Móricz Zsigmond
  • Nagy László
  • Nemes Nagy Ágnes
  • Petőfi Sándor
  • Radnóti Miklós
  • Szabó Lőrinc
  • Tamkó Sirató Károly
  • Wass Albert
  • Weöres Sándor

Klasszikus európai szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései; egyszerű szerkezetű meseregények, gyermekregények.

Kortárs magyar szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései; egyszerű szerkezetű meseregények, gyermekregények.

5-8. évfolyam

Epika:

Magyar népmesék, népballadák, műmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi

Mondák, mitológiai történetek, bibliai történetek

Arany János: A walesi bárdok
Arany János: Rege a csodaszarvasról
Arany János: Toldi

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy egy másik regénye

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek)

Kosztolányi Dezső egy novellája

Mikszáth Kálmán egy novellája

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Móricz Zsigmond egy műve

Petőfi Sándor: János vitéz

További egy-két XX. századi ifjúsági regény és egy-két regényrészlet, például az alábbi szerzők műveiből:

  • Fekete István
  • Szabó Magda
  • Tamási Áron

Kortárs szépprózai alkotások és részletek a magyar és a világirodalomból

Líra:

Az alábbi szerzők műveiből:

  • Ady Endre
  • Arany János
  • Csokonai Vitéz Mihály
  • Janus Pannonius
  • József Attila
  • Kosztolányi Dezső
  • Kölcsey Ferenc
  • Petőfi Sándor
  • Radnóti Miklós
  • Szabó Lőrinc
  • Vörösmarty Mihály
  • Weöres Sándor

Kortárs magyar lírai alkotások

A dráma és a színház világa:

Egy dráma

9-12. évfolyam

Magyar irodalom:

népköltészeti alkotások

Epika

Arany János egy-két balladája
Arany János: Toldi estéje

Babits Mihály: Jónás könyve

Halotti beszéd és könyörgés

Jókai Mór: Az arany ember vagy egy másik regénye

Kosztolányi Dezső egy regénye és egy novellája

Krúdy Gyula egy novellája

Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete

Mikszáth Kálmán: egy regénye és egy novellája

Móricz Zsigmond egy regénye és egy novellája

Petőfi Sándor egy epikai alkotása

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem részlete

XX. századi szépprózai alkotások pl.:

  • Gion Nándor
  • Karinthy Frigyes
  • Márai Sándor
  • Mészöly Miklós
  • Németh László
  • Nyirő József
  • Ottlik Géza
  • Örkény István
  • Sánta Ferenc
  • Sütő András
  • Szabó Magda

Kortárs szépprózai alkotások.

Líra

Ady Endre versei:

  • A Sion-hegy alatt
  • Góg és Magóg fia vagyok én…,
  • Kocsi-út az éjszakában
  • további négy-öt műve,

Arany János versei:

  • Epilogus
  • Letészem a lantot
  • további két-három műve

Babits Mihály:

  • Esti kérdés
  • Ősz és tavasz között
  • további egy-két műve

Balassi Bálint:

  • Egy katonaének
  • további egy-két műve

Berzsenyi Dániel:

  • A közelítő tél
  • A magyarokhoz I.
  • további egy műve

Csokonai Vitéz Mihály:

  • A tihanyi Ekhóhoz
  • további egy műve

Illyés Gyula egy műve

Janus Pannonius egy műve

József Attila:

  • Külvárosi éj
  • Óda
  • Tudod, hogy nincs bocsánat
  • további négy-öt műve

Juhász Gyula egy műve

Kazinczy Ferenc egy epigrammája

Kosztolányi Dezső:

  • Hajnali részegség
  • Halotti beszéd
  • további egy-két műve

Kölcsey Ferenc:

  • Hymnus
  • további egy műve

Ómagyar Máriasiralom

Petőfi Sándor:

  • A puszta, télen
  • A XIX. század költői
  • Európa csendes, ujra csendes
  • Szeptember végén
  • további három-négy műve

Pilinszky János:

  • Harmadnapon
  • további egy műve

Radnóti Miklós:

  • Hetedik ecloga
  • további két műve

Szabó Lőrinc egy-két műve

Tóth Árpád egy-két műve

Vajda János egy műve

Vörösmarty Mihály:

  • Előszó
  • Szózat
  • további egy-két műve

Weöres Sándor egy-két műve

További művek a XX. századi magyar lírából, pl. az alábbi szerzők műveiből:

  • Áprily Lajos
  • Dsida Jenő
  • Nagy László
  • Nemes Nagy Ágnes
  • Orbán Ottó
  • Sinka István
  • Szilágyi Domokos

Kortárs lírai művek

Dráma

Katona József: Bánk bán

Madách Imre: Az ember tragédiája

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Egy XX. századi dráma; a kortárs színház és dráma világa.

Értekező próza, esszé

Három részlet pl. az alábbi szerzők műveiből:

  • Ady Endre
  • Arany János
  • Babits Mihály
  • Bessenyei György
  • Illyés Gyula
  • Kosztolányi Dezső
  • Kölcsey Ferenc
  • Márai Sándor
  • Nemes Nagy Ágnes
  • Németh László
  • Pázmány Péter
  • Szabó Dezső
  • Szerb Antal
  • kortárs esszék

Világirodalom

Epika

Néhány mitológiai történet, valamint ó- és újszövetségi történetek

Néhány alkotás és részlet, például:

A XVIII–XIX. század irodalmából, az alábbi szerzők műveiből:

  • Balzac
  • Emily Brontë
  • Csehov
  • Dickens
  • Dosztojevszkij
  • Flaubert
  • Goethe
  • Gogol
  • E.T.A. Hoffmann
  • Victor Hugo
  • Puskin
  • Stendhal
  • Swift
  • Lev Tolsztoj
  • Voltaire

A XX. század irodalmából, pl. az alábbi szerzők műveiből:

  • Bulgakov
  • Camus
  • Faulkner
  • Hemingway
  • Hrabal
  • Kafka
  • Thomas Mann
  • Orwell
  • I. B. Singer
  • Szolzsenyicin
  • kortárs szerzők alkotásaiból

Líra

Néhány lírai alkotás a világirodalom különböző korszakaiból, például:

  • a középkori himnuszokból
  • Horatius műveiből
  • Petrarca műveiből
  • Vergilius műveiből
  • Villon műveiből

továbbá az alábbi szerzők műveiből:

  • Apollinaire
  • Baudelaire
  • T. S. Eliot
  • Goethe
  • Keats
  • Poe
  • Rilke
  • Rimbaud
  • Shelley
  • Walt Whitman

Továbbá kortárs lírai alkotások.

Színház és dráma

Szophoklész: Antigoné

Shakespeare egy drámája

Molière egy komédiája

egy dráma a XIX. század második feléből

Csehov egy drámája

Egy-két XX. századi vagy kortárs alkotás


Hozzászólások

Kötelezők a Nat-ban — 28 hozzászólás

 1. Főként a 9-12-dik évfolyamosoknak szánt olvasmányokra vonatkozik az észrevételem.
  A felsorolt szerzők műveinek túlnyomó többségét magam is elolvasásra ajánlanám, de csakis felnőttek számára: akik számára eredetileg is íródtak, és tartalmuk alapján náluk megfelelő befogadásra is lelhetnek. Ez a jelenlegi választék az irodalmárok válogatása a maradandó értékűnek vélt szerzők/művek közül, és csekély köze van ahhoz a korosztályhoz, amelynek kötelezővé teszik a megismerésüket. A probléma számomra abból ered, hogy az irodalom nem pusztán ismeretek megtanulható összessége, hanem művészet, és mint ilyen, a valóság többnyire rendkívül összetett ábrázolása. Ezért a hozzá vezető út sem intézhető el ripsz-ropsz. A kötelező olvasmányok mai rendszere hozta létre a zanzásított regényeket, amelyekből megtudható mindaz, amit számon lehet kérni a tanórákon, de ez aligha vezet el sok tanulót a színvonalas irodalom megkedveléséhez.

 2. Tisztelt Akárki!

  Az én véleményem az, hogy – minden szégyen ellenére- egy érettségizett még tanuló fiatal felnőttként tudom, hogy most is olvastam itt újat, akiről még nem hallottam. Szomorú, hogy a középiskolai irodalomtanítás és a követelmény nincs egyensúlyban. Ugyanis az itt felsorolt művek feléről, háromnegyedéről esik szó maximum egy középiskolában – és ha ez Budapesten van, vidéken milyen lehet a helyzet, ahol egyre kevésbé motiváltak a fiatalok a tanulásban?

  • Azt nem tudom, honnan veszi, hogy vidéken egyre kevésbé motíváltak a tanulásban. Igenis vannak vidéken is jó nevű középiskolák, ahonnan jó tudással kerülnek diákok a fővárosi egyetemekre, főiskolákra is.Sőt vidéken ha nem tanul valaki, megnézheti, hol dolgozik. Itt nincs minden sarkon Meki, meg nagyáruházak,gyárak, ahová csak besétálhat,ha más nem lesz. Innen akkor van esélye kitörni, ha tanul,és el tud helyezkedni. Ennyit arról, hogy vidéken nincs igény a tudásra. Amúgy meg tényleg nem mindegy, hogy valami száraz,nehéz szövegszerkezetű olvasmánnyal elveszik a gyerek kedvét egy életre az olvasástól, vagy valami érdekes regénnyel kedvet csinálnak a többi könyvhöz is.

 3. Nagyon örülök, hogy ilyen színvonalas és valóban lelket építő könyvek vannak a kötelező, ill. az ajánlott olvasmányok között.

   • Egyszer még meg fogod köszönni, hogy ezeket el kell olvasnod. Most még unalmasnak tűnhet de később részben ennek köszönhetően nem fogsz a kommentjeidben ilyeneket írni lsd.fenn, valamint azt is meg tanulod, hogy az AHOZ tulajdonképpen ahhoz.

    • A “meg tanulod” pedig tulajdonképpen “megtanulod”. Amúgy van, amiben egyetértek Önnel, de a rendszerrel gigászi gondok vannak. (Nem, nem vagyok műveletlen, tiszteletlen, száját feleslegesen jártató diák.)

 4. Pingback: TanárLét | A Kőszívű utcai csillagok, avagy hogyan vegyük el a gyerekek kedvét egy életre az olvasástól?

 5. Sziasztok!
  Az a nagy helyzet,hogy sokkot kaptunk a lányommal,amikor közölték,hogy a nyáron el kell olvasni a Pál utcai fiúkat és a Koldus és királyfit is!Ja!A lányom most lesz 5.-es!Ami durva volt,hogy egyenként 4-5oldalas kézzel írott olvasónaplót kell írni,sz előre meghatározott kérdések alapján,amit igyekeztek kellően hosszúra és nyakatekertre kitalálni!Ez szerintem ekkora gyerekekre nézve megterhelő!Sőt!Bunkóság!!

  • Kedves Éva, hogy a gyerek sokkot kap ettől a két könyvtől, elég szomorú. Hogy Ön is, az még sokkal szomorúbb – egész nyárra… Nekem is éppen ötödikbe megy a lányom, szintén Pál utcai fiúk és egy másik könyv. Két napig tartott, míg rászelidítettük a gyereket, nem azért mert nem akar olvasni, csak épp cca tíz másikat akart olvasni a nyáron. Elkezdte. Eleinte tényleg mellette kellett néha lenni pár dolgot magyarázni. Szülőként szörnyű egy feladat :) Hamarosan rágta magát előre, mint kisegér és megbeszélgettük, mi jött át neki az egészből.

   Tetszik tudni, valahogy így is lehet, nem a könyvben és a feladatban van a hiba, egész nyárra…

   • Nekem a kislányom sport iskolába jár. Ami azt jelenti hogy MINDEN NAP 8-16 edzés szombaton pedig 8-12. 2.osztályos korába 4 azaz négy db. Kötelező olvasmánya volt. Mindegyikhez olvasó naplót is kellett készíteni. Egy könyvvel nem végzett.Sajnos egyest kapott érte.Tanító néni véleménye hogy első a tanulás második a szórakozás!!! Hát sikerült elvenni a kötelező olv.-tól a kedvet.

  • Hahaha! Még hogy sokkot kaptak! A kisfiam ötödikbe megy, és az alábbi kötelezőket adták ki erre a nyárra: Pál utcai fiúk, János vitéz, 10 népmese, valamint 5 ószövetségi és 5 újszövetségi történet a Bibliából. Nem kaptunk sokkot, örülünk, hogy ilyen széleskörű, érdekes és tartalmas olvasmányokat vehet kézbe. Lelkesen olvas is, a János vitézen és a népmeséken már túl vagyunk, épp az olvasó naplókat írjuk.

  • Hát, ezen elájultam, de, mit lehet várni egy gyerektől, ha anyuka ilyen kommentet ír. Vajon elvégezte azóta a nyolcadikat ez a kislány? Esetleg most jár? Tovább tanul ilyen hozzáállással ? Itt van az én ELSŐS unokám, aki 4 évesen megtanult magától olvasni, elsőben számos más könyv mellett elolvasta az iskolai olvasási verseny majd minden könyvét, az elsős 1 darabtól a hatodikig évfolyamonként kettőt, és kitöltötte a a tesztlapokat hozzájuk, ami ellenőrzi, tényleg olvasta -e.Mondom , elsős! És egy igazi rosszcsont kisfiú, szeret fára mászni és focizni is, de, már most több könyvet olvasott el életében, mint sok nyolcadikos, vagy akár felnőtt , ebben az országban..

   • Ritka kincs az ilyen, százezrekből pár. Az, hogy az unokájára ennyire büszke, az rendben van, de _nem_ ez a normális. Nem várhatja el minden gyerektől, hogy olyan legyen, mint a kedves unokája.
    A gyereket sokszor szoktatni kell, mert sokan nem szeretnek olvasni, ami nem feltétlenül a szülő hibája. Arról nem is beszélve, hogy akkora mennyiségű tananyagot nyomnak le a torkokun, hogy a pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra nem marad idejük 7 évesen sem. Mert magasabb szinteken érthető a gigantikus mennyiség, de 6-10 éveseknek nehogy már izzasztóbbak legyenek a mindennapok, mint a felnőtteknek.

 6. Üdvözlet Mindenkinek!

  Közhely lenne felsorolni, mi minden kellene az alapműveltséghez egy GYEREK-nek mind tanári, mind szülői szemmel nézve, ám a gyerekeket senki sem kérdezi meg… teszik, ahogy tudják. Megírják a dolgozatokat. A rohanó világban nyári szünet végére hagyják a “kötelezőket”, ami érthető, hiszen ők még “nem dolgozó” emberek csupán “carpe diem” élnek/élnének. Aki tud segíti a gyerekét a tanulásban, van ahol … egyáltalán nincs segítség… És a motiváció, hogy a “kötelezőket” olvassák: valljuk be nálunk is igen “szubjektív” volt. Ahogy szerintem az írók-költők “életrajza” is. Post humus nem sokan tudnak már hozzá szólni a róluk alkotott nézetekhez, életképekhez :) Szóval akárhogy erőltetjük is, amelyik gyerek becsülettel “végigszenvedi” mondjuk a Bánk Bánt, vajmi kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkezik “holmi nézetekről, nemhogy világnézetekről, meg stílusokról”. Lényegében megértik, hogy mi a dráma és a komédia közti különbség, ám való igaz, hogy jócskán felnőttként kell már élniük, mire valamelyik “színmű” mondandóját átlátnák, megértenék, és saját nézőpontjukból elemezni tudják. Ha a XXII. században is ezek a művek lesznek a kötelezők, ne csodálkozzunk, ha csak a “Kötelező Olvasmányok Röviden” c. pdf vagy egyéb E-book formátumot fogják a kezükben (tabletjükben)forgatni. Nem igaz, hogy a tanulságok levonásához ilyen “időigényes” és kevésbé “élménygazdag” úton kell eljutni. Akkor inkább vezessék be a pszichológia-tantárgyat és közösen csámcsogják át egy ilyen tanórán a “nagy irodalmi alkotásokat”, és bátran vitatkozzanak vagy osszák meg egymással egy-egy szereplőről, vagy a teljes olvasmány elemzéséből “felfogott, elfogadott vagy elutasított” nézeteiket. Még felnőttként mi magunk is vitatkozunk ezeken, pont ezért mindenki “egyéniség” vagy “egyediség”(?). A sok “rébusz” miatt a srácok egyre kevésbé lesznek kitartóak, és a puskázással lesznek elfoglalva, nem az életbe való6élethez való “szocializálódással”. És igen, vannak olyan “kötelezők”, amit biztosan a kezükbe vesznek elolvasni, vagy Online Interneten, otthoni DVD-n megnézik, de ezt biztosan nem akkor teszik majd, amikor követeljük tőlük.
  Megfigyelte bárki is a gyereket, amikor elolvasták a Vuk-ot vagy az Egri Csillagokat… És, amikor sorban álltak a Harry Potter könyvekét, és kérték anyut vagy aput, hogy fizessenek érte, mert ők még “keresőképtelenek”? Rendszeváltás előtt/után/óta a közoktatásban sem semmi??? Na jó, valahol kötelező lett a Harry Potter… de ez még csak egy fecske volt…

 7. Fajdalmas. Hol a kortars? Hol vannak a noi irok, a noi perspektiva? Tenyleg van olyan, aki komolyan gondolja, hogy ezzel a listaval konyvtarba jaro, konyvvasarlo, irodalomszereto felnotteket lehet nevelni a gyerekekbol? Nem az lenne a lenyeg??? Semmit nem valtozott amiota en iskolaskoru voltam..

 8. Hiányolom a kortárs szerzők műveit, mai problémákkal, konfliktusokkal, nyelvezettel. Mi lenne, ha egy tanév végén azt a feladatot kapnák a gyerekek, hogy olvassanak el egy könyvet, ami őket érdekli, és tanév elején olvasókörökben beszélgethetnének arról, ki- mit olvasott a nyáron.

 9. Pingback: Iskolakezdés mesterfokon | Book and Walk Magyarország blog

 10. 1. Csodálkozom,hogy több mint egy év óta nem volt hozzászólás.
  2. Néhány iskola kötelező és ajánlott olvasmányaiban fel lehet fedezni valami koncepciót.A fentiek esetében egyáltalán nem.Nem értem miért nem lehet elszakadni a 40-es évek végének, 50-es évek elejének (szoc/komm) felfogásától.( kiegészítve értéktelen , irodalomnak nem nevezhető írásokkal )

  • Üdvözlet Mindenkinek!
   Én egy igazi könyvmoly vagyok, minden este olvasok a lányomnak, aki jövőre lesz 1 osztályos. Bevallom őszintén, hogy én utáltam olvasni, köszönhetően, ezeknek az amúgy tényleg fantasztikus irodalmi műveknek. Melyek később gimnáziumban, valóban jó volt elolvasni, sőt többségét nagyon szerettem. Azonban egy 6-8 évesnek borzasztóan unalmas.

   Amint látom a világ halad, azonban az olvasmánylista örök és állandó. Előre félek, hogy mi lesz velünk…

   Könyörgöm, miért nem lehet egy kicsit lazábbra venni? Én úgy gondolom 1-4 osztályig kellene megszerettetni az olvasást. Sok gyereknek semmi fantáziája vagy képzelő ereje sincs, miért nem ez a cél?
   Tényleg Wass Albertet kell olvasni egy 7 évesnek? Egy jó laza nyári gyerekregény, ami barátokról, nyaralásról, kalandról szól, nem lenne sokkal célravezetőbb hosszútávon? Továbbá a nyár a pihenés kikapcsolódás ideje, legyen az olvasás kikapcsolódás, ne pedig kötelező szenvedés!

   Karolina

   • A kisfiam 5.-be megy és van a nyári kötelezők között 10 mese is, közötte a Harry Potter, vagy épp Andersen mese. Szerintem élvezetes, a gyerek is nagyon szereti ezeket az olvasmányokat. Nálunk egyébként első osztály végén nem adtak még kötelezőt, másodikban a Juharfalvi Emilt kellett olvasni, nagyon sokat szórakoztunk rajta. Egyetlen 7 évesnek sem kell Wass Albertet olvasnia, eddig minden nyáron élvezettel vette kézbe a fiam a kötelezőket. Ne aggódj, a tanítók tudják, mit kell az adott korosztálynak olvasni.

 11. A múltat nem lehet megváltoztatni. A kultúra folyamatosságát az elődeink által létrehozott értékekre, tudásanyagra ,műalkotásokra építjük. Miért is kellene tehát lábbal tiporni azt , amit elődeink hagytak ránk? Szellemi örökségeink alapozzák meg jövőbeni műveltségünket.Egyesek szerint , akkor az ókorban létrehozott műveltség is felesleges!

  • Teljesen egyetértek az egyik oldalával a mondandódnak, viszont a másikkal nem. Kifejtem.
   A múltat igaz, hogy nem lehet megváltoztatni, elfelejteni meg nem szabad, de hasznunkra fordítani lehet. De nem feltétlenül az eredeti formájában! Modernizálni lehet a dolgokat, amivel érdekessé, és nem pedig távolivá és unalmassá teszik a történelmet. A napokban láttam egy videót, amelyben az szerepel, hogy vannak emberek, akik elítélik a régi képek színessé tételét, pedig az lenne vele a cél, hogy valóságosabb képet kapjanak az emberek a múltukról. Nem tűnik valósabbnak egy színes portré, mint egy rossz minőségű fekete-fehér kép? A könyvekkel is ez a helyzet. A nyelv változik, akaratlanul is. Nem akkora élmény kötelezve lenni arra, hogy olyan könyvet olvassanak el a diákok, aminek a nyelvezetét fel sem fogják. Érthetően is lehet tálalni a dolgokat, amit talán még meg is jegyeznek a diákok.
   Az ókori történelemnek rajongója vagyok, de ne higyje senki, hogy papirusokat olvastam hozzá. Léteznek ám jó regények vagy netes cikkek a téma ismertetésére. (Nagyon jó példa erre a Percy Jackson és az olimposziak című könyvsorozat

 12. Két észrevételem van:
  1. Nem értem, hogy a színpadi műveket miért olvasmány formájában teszik kötelezővé— olyan, mintha egy film megtekintése helyett a forgatókönyvet adnám valaki kezébe. Nem olvasásra szánták ezeket a műveket, akkor regényt – verset – hőskölteményt — stb. írt volna az író: tehát, ha Shakespeare, akkor nézzük meg színházban, küldjük el a gyereket megnézni a darabot.
  2. Ez lehet, hogy furcsán fog hangozni… az irodalom kronologikus bemutatása szerintem nem célszerű. A gyerekek számára érthetetlen szövegektől haladunk az érthetőbbek felé. Egyetemen irodalomtudósok képzésekor persze hasznos, mert így jól érzékeltethető ennek a művészeti ágnak az evolúciója, de amikor a 9-es kezdő gimnazistával Antigonét olvastatnak, azzal a művészetek iránt kevésbé fogékonyakat abba az irányba terelik, hogy az igazi művészet valaki nehezen érthető, és főleg nehezen élvezhető dolog… talán ebben az esetben nem feltétlenül a kronologikus úton lenne érdemes haladni… hanem mondjuk könnyebben befogadhatótól a nehezebben emészthető dolgok felé, és akkor jobb eséllyel szeretik meg a gyermekek az olvasást.

 13. Nagyon érdekes ez a sok-sok hozzászólás. Az még érdekesebb, hogy én magam is ezeket a könyveket vettem a tanórákon, és mégsem gyűlöletem meg az olvasást. Voltak könyvek amiket nem szerettem, el is sumákoltam némelyiket, de így van ez mindennel ami kötelező. Lehet az igazán remek könyv is – ha kötelező, akkor kötelező, mind tudjuk hogy megy ez.

  Másrészt, szerintem az olvasás szeretete nem az iskolában kezdődik.

  Édesanyám minden egyes éjszaka olvasott nekem, ha beteg volt, ha nem. Az én szeretetem azokon az estéken kezdődött, na meg ott, hogy elmagyarázta; az iskolában azért kell kötelezőket olvasni, mert azok fontosak, nem pedig azt hangoztatta, hogy “hát igen-igen, nem is neked való, nem is értem miért kell elolvasni (ez a csúnya iskola csak kínozza a gyerekeket!)”. Minden hozzáállás kérdése, és nem csak az iskoláé. Én elolvastam és élveztem is A kőszívű ember fiait. Úgy-úgy, jól tetszenek érteni; élveztem. Igen, szegény kis hetedikes gyermek voltam én is (hűha, nagyon megterhelő időszak is az…) – mert édesanyám tanácsára a lányoknak szóló résszel kezdtem, aztán pedig hamarost Richárd lett az én szép szerelmem, de természetesen Áts Feri után! (Ugyanis igen, sikerült A Pál utcai fiúkat is elolvasnom – ötször egymás után.)

  De ismétlem: a könyvek szeretete – szerény véleményem szerint – nem az iskolában kezdődik (vagy nem ott kellene). Ha ezek a könyvek valami különös oknál fogva nem tetszenek a szülőnek (ahelyett, hogy egy kicsit is ösztönöznék a gyereket – tisztelet a kivételnek), lehet ám másik olvasmányt is adni a kezükbe… Aztán, ha a szülőnek sikerült megszerettetni a csöppséggel az olvasást, neki lehet esni ezeknek is. Bár vérlázító, de ez az én kis véleményem. Nálunk minden gyerekkel bevált ez a ‘primitív’ módszer, s képesek felfogni az egyenesen érthetetlennek titulált nyelvezetű könyveket is. Érdekes.

  Ó, és lévén még csak egyetemista vagyok, annyira régen még nem volt se a gimnázium, se az általános iskola – így, talán nem csal annyit az emlékezetem. Reméljük!

 14. Nekem semmi bajom sincs ezekkel elkezded olvasni eleje uncsi közepe érdekes izgalmas a vége happy end vagy szomorú. De most hatodikos vagyok és bajlodom az Egri csillagokkal kicsit unalmas de izgalmas is. De máskép néztem megdöbbentem a vastag könyvtől, de ha szeretsz olvasni és érdeklőtsz utána szerintem gyorsan megvagy vele.(kivéve ha minden számnál megállsz és leírod tömören hogy miről olvastál csak mert olvasó naplót kell írnod.)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>